Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: PsyFitPro
Naam regiebehandelaar: Dr. L.J. Brepols
E-mailadres: brepols@psyfitpro.nl
KvK nummer: 24468974
Website: www.psyfitpro.nl
BIG-registraties: 89049873125
Overige kwalificaties: Doctor, cognitief gedragstherapeut VGCT, eerstelijnspsycholoog NIP
Basisopleiding: Drs psychologie RUG
AGB-code praktijk: 94000700
AGB-code persoonlijk: 94000748

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Alle eerstelijnsproblematiek, leeftijd vanaf 7 jaar. Behandelvormen: individueel, PRT, gezinstherapie.
Therapievormen: Hoofdzakelijk CGt, daarnaast psychodynamische psychotherapie, EFT, EMDR, ACT,
mindfulness, schematherapie, mentalisatie. Provocatief coachen, NLP.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
ikzelf: Dr. L.J. Brepols BIG: persoonlijk 94000748 / praktijk 94000700

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Zorggroep(en)
Anders: Erasmus MC, revalidatiecentra, bedrijfsartsen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
huisartsen, bedrijfsartsen, intervisiegenoten, ziekenhuizen, psychiaters

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
medicatie, diagnose

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
bij mijzelf, huisartsenpost, ggz-crisisdienst

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: crises zelden voorkomen in mijn praktijk. Meestal kan ikzelf dan voldoende eerste
opvang geven.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow
tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: www.vgct.nl: herregistratie cognitief gedragstherapeut geldig t/m
2020;www,psynip.nl herregistratie eerstelijnspsycholoog. geldig tot 2020

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Mijzelf, NIP, VvAA
Ik upload het document met de klachtenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
NIP, VvAA
De geschillenregeling is hier te vinden
Ik upload het document met de geschillenregeling op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
de leden van mijn intervisiegroep: onderlinge afspraken, toerbeurten. o.a. B. van der Windt. R.
Janson, G.Slockers, J. Gerbrands, N. van Son,

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psyfitpro.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
a. via aanmeldformulier op mijn website: www.psyfitpro.nl b. telefonisch: ikzelf sta de cliënt te
woord,maak een afspraak en doe de intake.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Dr. L.J. Brepols
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Neen

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Dr.L.J. Brepols
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Dr. L.J. Brepols
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
intakebrief – tussentijdse evaluatie – ontslagbrief. iedere sessie startt met de vraag: wat is het
probleem. De aanvankelijke wisselingen in formulering geeft mede het beloop van de behandeling
aan. Immers: “de kwaliteit van het antwoord zit in de kwaliteit van de vraag = probleemformulering.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
zie 14 e. ROM, andere vragenlijsten. het behandelplan wordt samen met de cliënt bijgesteld
naargelang er meer duidelijkheid komt over de kern van het probleem / de problemen. Aan het slot
van ieder sessie een evaluatie moment: “wat blijft vandaag hangen?” Goede diagnostiek is de kern.
Van symptomen naar onderliggende mechanismen, disfunctionele denkpatronen.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
zie ook 14f: aan het eind van iedere sessie is er een evaluatiemoment. Daaruit vloeit voort: of cliënt
meent op de goede weg te zijn / nieuwe thema’s wil behandelen of meent voldoende te hebben
ontwikkeld om op eigen ( hervonden) kracht verder te gaan

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
zie ook 14h. vast onderdeel in ieder gesprek.Ook een vraag naar de aanpak van de therapeut: mist de
cliënt iets en zo ja wat? Bij tevredenheid: doorvragen: hoezo? wat precies helpt je?

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening
Naam: Dr. L.J. Brepols
Plaats: Rotterdam
Datum: 18-10-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja